نکات کاربردی آئین دادرسی مدنی

در این کتاب سعی بر ان شده تا نکاتی اساسی که کاربرد آزمونی و بصورت نکته ای آمده بطور کاملا آکادمیک و در قسمت دوم کتاب بصورت تطبیقی - جدولی آورده شود تا فرد حقوقی بتواند برداشتی منطقی و درکی عمیق از موضوع داشته باشد.

دسته بندی محصول: